Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Đặc tính cơ học của hỗn hợp PMMA/PC trong xử lý đúc phun ép. Tác giả: Van Thanh Hoang, Duc Binh Luu, Quang Bang Tao. Hội nghị toàn quốc về kỹ thuật Cơ khí và Chế tạo năm 2019. Số: NCMME2019. Trang: 200-204. Năm 2019. (Jun 28 2020 9:54AM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy dán màng Simili. Tác giả: Tào Quang Bảng ,Hoàng Văn Thạnh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 12(97).2015, Quyển 1. Năm 2015. (Mar 23 2016 8:56AM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu mức độ thu hút sinh viên đối với các hoạt động trong lớp. Tác giả: Hoàng Văn Thạnh; Lưu Đức Bình. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 12(97).2015, Quyển 1. Trang: 53. Năm 2015. (Mar 23 2016 8:56AM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu độ cong vênh của lớp nền đĩa CD & DVD cho quá trình đúc ép phun. Tác giả: ThS. Hoàng Văn Thạnh*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Số: Số 12(85).2014, Quyển 1. Trang: 81. Năm 2014.
(Feb 26 2015 9:44AM)
[5]Tham luận: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống vận chuyển, làm mát đĩa tự động trong dây chuyền sản xuất đĩa DVD. Tác giả: Trần Đình Sơn, Hoàng Văn Thạnh*. Kỷ yếu hội nghị toàn quốc lần thứ 2 về điều khiển và tự động hóa VCCA-2013. Trang: 427-434. Năm 2013. (Nov 13 2013 1:23PM)
[6]Tham luận: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm bằng quá trình đúc ép phun. Tác giả: Trần Đình Sơn , Hoàng Văn Thạnh*. Hội nghị Khoa học và Công nghệ toàn Quốc về Cơ khí lần thứ 3. Trang: xx. Năm 2013. (Apr 17 2013 4:22PM)
[7]Bài báo: Nghiên cứu công nghệ chế tạo chi tiết quang học bằng quá trình đúc ép phun. Tác giả: Hoàng Văn Thạnh*, Trần Đình Sơn. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 12(61). Trang: 108-113. Năm 2012. (Jan 11 2013 5:37AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Effects of Injection Molding Parameters and their Interactions on Mechanical Properties of PMMA/PC Blend. Authors: Van Thanh Hoang, Duc Binh Luu, Le Hung Toan Do, Ngoc Hai Tran, Pham The Nhan Nguyen, Minh Sang Tran, Minh Thong Tran. Korean Journal of Materials Research (ESCI). No: 12. Pages: 650-654. Year 2020. (Jan 9 2021 10:29PM)
[2]Article: Mechanical Properties of PMMA/PC Blend by Injection Molding Process. Authors: Van Thanh Hoang, Duc Binh Luu, Quang Bang Tao, Chao Chang A. Chen. Key Engineering Materials (SCOPUS). No: 863. Pages: 67-71. Year 2020. (Sep 8 2020 11:09PM)
[3]Article: A Taylor analogy model for droplet dynamics in planar extensional flow. Authors: Van Thanh Hoang, Jang Min Park. Chemical Engineering Science (SCI-Q1) https://doi.org/10.1016/j.ces.2019.04.015. No: 204. Pages: 27-34. Year 2019. (Apr 8 2019 8:38AM)
[4]Presentations: Experimental study on the effect of local microstructures on the shrinkage distribution in injection molded product. Authors: Gong Yao, Hoang Van Thanh, Park Jang Min. 35th International Conference of The Polymer Processing Society. Year 2019. (Apr 2 2019 10:26AM)
[5]Article: Three-dimensional simulation of droplet dynamics in planar contraction microchannel. Authors: Van Thanh Hoang, Chan Byon, Jiseok Lim and Jang Min Park*. Chemical Engineering Science (SCI-Q1) https://doi.org/10.1016/j.ces.2017.10.020. No: 176. Pages: 59-65. Year 2018. (Oct 19 2017 9:34PM)
[6]Presentations: Dynamics of a droplet at trap-squeeze transition in contraction microchannel. Authors: Van Thanh Hoang, Quang Bang Tao, Duc Binh Luu, Jang Min Park*. 17th International Symposium on Advanced Technology (ISAT-17). Pages: 763-770. Year 2018. (Mar 21 2019 8:13AM)
[7]Presentations: Study on droplet dynamics through microfluidic contraction. Authors: Hoang Van Thanh, Jiseok Lim, Chan Byon, Jang Min Park. Annual Conference of Vietnamese Young Scientists, Korea. Pages: 15. Year 2017. (Jul 20 2017 8:19AM)
[8]Presentations: How to attract student's attention to class activities. Authors: Hoang Van Thanh, Luu Duc Binh. VEEC 2015. Pages: 19. Year 2015. (Mar 20 2015 10:22PM)
[9]Article: Injection molding of PC/PMMA Blend for Fabricate of the Secondary Optical Elements of LED Illumination. Authors: Hoang Van Thanh, Chao-Chang A. Chen, Chia-Hsing Kuo. Advanced Materials Research, Trans Tech Publications, Switzerland, http://www.scientific.net/AMR.579.134 (SCOPUS). No: 579. Pages: 134-141. Year 2012. (Nov 29 2012 8:11PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn