Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TỔNG THỂ VÀO QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO SINH VIÊN ĐẠI HCJ ĐÀ NẴNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả:  Nguyễn Thanh Hòa
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
; Số: 4(12);Từ->đến trang: 79-87;Năm: 2005
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
 Nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho sinh viên là vấn đề cấp bách trong giai đoạn hiện nay. Muốn vậy, Các trường đại học phải tiến hành nhiều giải pháp mọt cách đồng bộ, trong đó tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lý giáo dục đạo đức là yếu tố then chốt.
Trong bài báo náy, trên cơ sở phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến giáo dục đạo đức cho sinh viên, vận dụng quan điểm tếp cận quản lý chất lượng tổng thể trong giáo dục, chúng tôi trình bày một số vấn đề trong việc quán triệt quan điểm quản lý chất lượng tổng thể để đổi mới trong công tác quản lý giáo dục đạo đức cho sinh viên.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
ABSTRACT
 Promoting the quality of ethic education for students is currently an ugent matter. In order to achieve this, Universities have to carry out several solutions synchronically, in which the key factor is to reinforce and upgrade the effects of managing ethic education.
            In this paper, on the basis of analysing the factors that cause effects on ethic education for students, applying the viewpoint of approaching total quality management in education, the author presents some matters in mastering the viewpoint of total quality management in order to renew in the task of students’ethic education management.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn