Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,015,931

 'Về thực thi cơ chế nhà nước thu hồi đất ở Việt Nam hiện nay
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Quang Trung – Vương Phương Hoa - Nguyễn Bình Đức
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và sáng tạo; Số: 122-123;Từ->đến trang: 18-21;Năm: 2013
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn