Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,993,358

 Systematic methodology for characterization of suffusion sensibility
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: D . Marot , A . Rochim , H . H . Nguyen , F . Bendahmane , and L . Sibille
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Nơi đăng: Proceedings of the 7th International Conference on Scour and Erosion, Perth, Australia, 2-4 December 2014
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: ISBN 978-1-138-02732-9,;Từ->đến trang: 213-223;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn