Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 50,088,311

 
Mục này được 8791 lượt người xem
Họ và tên:  
Giới tính:  
Năm sinh:  
Nơi sinh: 
Quê quán 
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  ; Tại:
Đơn vị công tác: 
Học vị: ; năm: 2012; Chuyên ngành: Ngôn Ngữ học ứng dụng; Tại: Victoria University of Wellington
Chức danh KH:  ; công nhận năm:
Lĩnh vực NC: 
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: 
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Ảnh hưởng của năng lực tự chủ trong học tập đối với năng lực tiếng Anh của sinh viên tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Hồ Sĩ Thắng Kiệt. Mã số: B2017-ĐN05-08. Năm: 2019. (May 15 2019 1:34PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu sử dụng phương pháp kịch để phát triển năng lực giao tiếp liên văn hóa của người học tiếng Anh trong bộ môn Văn hóa Anh-Mỹ. Chủ nhiệm: TS. Hồ Sĩ Thắng Kiệt. Thành viên: . Mã số: T2015-05-08. Năm: 2015. (Jan 6 2016 8:41AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Vận dụng phương pháp dạy học theo dự án trong lớp học Biên dịch tiếng Anh du lịch: Nghiên cứu thực nghiệm. Tác giả: TS. Hồ Sĩ Thắng Kiệt*. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: Vol. 17, No. 2. Trang: 15-20. Năm 2019. (May 13 2019 10:22AM)
[2]Bài báo: Effect of learner autonomy on English proficiency of non-English major students. Tác giả: Hồ Sĩ Thắng Kiệt. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ĐHĐN. Số: 12(133).2018. Trang: 38-42. Năm 2018. (Mar 12 2019 9:37AM)
[3]Bài báo: Correlation between self, peer and teacher assessment: A case study in a Translation course. Tác giả: Hồ Sĩ Thắng Kiệt. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ĐHĐN. Số: 12(121).2017. Trang: 68-71. Năm 2017. (Feb 5 2018 9:02PM)
[4]Bài báo: Dạy học đồng đẳng: nghiên cứu trường hợp trong lớp học hình thái học tiếng Anh. Tác giả: Hồ Sĩ Thắng Kiệt. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia 2017: Nghiên cứu và giảng dạy Ngoại ngữ, Ngôn ngữ và Quốc tế học tại Việt Nam. NXB Đại học Quốc gia Hà nội. Số: 2017. Trang: 207-215. Năm 2017. (Apr 19 2017 9:39PM)
[5]Bài báo: Enhancing intercultural sensitivity and problem-solving skills of language learners with critical incidents in cross-cultural communication: A constructivist approach. Tác giả: Hồ Sĩ Thắng Kiệt. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ĐHĐN. Số: 6(103).2016. Trang: 83-87. Năm 2016. (Jun 13 2016 7:30PM)
[6]Bài báo: Developing intercultural awareness and attitudes of Vietnamese learners of English: Case studies. Tác giả: TS. Hồ Sĩ Thắng Kiệt*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 12(109).2016. Trang: 80-84. Năm 2016. (Apr 11 2017 9:25AM)
[7]Bài báo: Quan điểm và đánh giá của người học tiếng Anh về phương pháp kịch trong việc phát triển năng lực giao tiếp liên văn hóa. Tác giả: TS. Hồ Sĩ Thắng Kiệt*. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ĐHĐN. Số: 8(93).2015. Trang: 9-13. Năm 2015. (Oct 1 2015 2:57PM)
[8]Bài báo: Sử dụng phương thức kịch theo cách tiếp cận văn hóa như thực tiễn trong giảng dạy bộ môn Văn hóa Anh-Mỹ. Tác giả: TS. Hồ Sĩ Thắng Kiệt. Kỷ yếu hội thảo TESOL quốc tế 2015, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng. Số: 2015. Trang: 175-182. Năm 2015. (May 23 2016 3:03PM)
[9]Bài báo: Implementing intercultural language learning: A new challenge for foreign language teaching in Vietnam. Tác giả: TS. Hồ Sĩ Thắng Kiệt*. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ĐHĐN. Số: 6(79).2014, Vol. 2. Trang: 53-57. Năm 2014. (Sep 19 2014 11:22AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Correlation between Learner Autonomy and English Proficiency: An Experimental Study through Project-Based Learning. Authors: Hồ Sĩ Thắng Kiệt. The Asian Conference on Language Learning 2018: Official Conference Proceedings, Japan. No: ISSN: 2186-4691. Pages: 311-320. Year 2018. (Jun 29 2018 9:00PM)
[2]Article: Using drama to develop language learners' intercultural competence: An experiential study. Authors: TS. Hồ Sĩ Thắng Kiệt. KOTESOL Proceedings 2015. No: 2015. Pages: 111-119. Year 2017. (Apr 16 2017 1:59PM)
[3]Article: C-Tests in Vietnam: An exploratory study of English proficiency. Authors: Elizabeth A. Hiser and Ho Si Thang Kiet. Electronic Journal of Foreign Language Teaching. No: 13(2). Pages: 184-202. Year 2016. (Dec 29 2016 8:43AM)
[4]Article: Enhancing intercultural competence of language learners through drama: An approach to culture as practice. Authors: Hồ Sĩ Thắng Kiệt. Frontiers in Language Teaching and Research (FLTR). No: 3. Pages: 7-13. Year 2016. (Nov 23 2016 4:12PM)
[5]Presentations: Enhancing intercultural sensitivity and problem-solving skills of language learners with critical incidents in cross-cultural communication: A constructivist approach. Authors: Hồ Sĩ Thắng Kiệt. 2016 International TESOL Conference co-hosted by Victoria University of Wellington and HCMC University of Education. Pages: 51. Year 2016. (Jan 21 2017 6:18PM)
[6]Article: Book note: MARTIN CORTAZZI & LIXIAN JIN (eds.), Researching cultures of learning: International perspectives on language learning and education. New York: PalgraveMacMillan, 2013. Pp. xix, 355. Pb. $80.98. Authors: TS. Hồ Sĩ Thắng Kiệt. Language in Society. No: 43(4). Pages: 482-483. Year 2014. (Feb 3 2015 8:39PM)
[7]Article: Book note: INGRID PILLER, Intercultural communication: A critical introduction. Edinburgh:Edinburgh University Press, 2011. Pp. xi, 197. Pb $43.88. Authors: Hồ Sĩ Thắng Kiệt. Language in Society. No: 42(2). Pages: 223-224. Year 2013. (Jun 21 2016 2:48PM)
[8]Presentations: Adopting an intercultural stance in EFL teaching and learning at a Vietnamese university: insights and outcomes. Authors: TS. Hồ Sĩ Thắng Kiệt. International Conference (CRIE Conference), Auckland, New Zealand. Pages: 27. Year 2011. (May 23 2016 3:53PM)
[9]Article: An intercultural perspective on teaching and learning in the Vietnamese EFL classroom. Authors: TS. Hồ Sĩ Thắng Kiệt. University of Sydney Papers in TESOL. No: 6. Pages: 43-69. Year 2011. (May 4 2013 1:49PM)
[10]Article: Adopting an intercultural stance in EFL teaching and learning in a Vietnamese university: insights and outcomes. Authors: TS. Hồ Sĩ Thắng Kiệt. Journal of International Education and Business. No: 2(2). Pages: 27-47. Year 2011. (May 4 2013 1:55PM)
[11]Presentations: An Intercultural Perspective on Teaching and Learning in the Vietnamese EFL Classroom. Authors: TS. Hồ Sĩ Thắng Kiệt. Language and Society Conference (CLESOL Conference), Dunedin, New Zealand. Pages: 79. Year 2010. (May 23 2016 3:27PM)
[12]Article: Addressing culture in EFL classrooms: The challenge of shifting from a traditional to an intercultural stance. Authors: Hồ Sĩ Thắng Kiệt. Electronic Journal of Foreign Language Teaching. No: 6(1). Pages: 63-76. Year 2009. (May 4 2013 1:45PM)
[13]Presentations: Addressing culture in Vietnamese tertiary EFL classrooms: the challenge of shifting from a traditional to intercultural stance. Authors: TS. Hồ Sĩ Thắng Kiệt. Language and Society Conference (CLESOL Conference), Dunedin, New Zealand. Pages: 50. Year 2008. (May 23 2016 3:14PM)
  
 Sách và giáo trình
(Feb 13 2018 10:49AM)(May 4 2013 2:11PM)
[1]A Coursebook on British and American Culture  Chủ biên: TS. Hồ Sĩ Thắng Kiệt. Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Năm 2018.
[2]Giáo trình Văn hóa Anh Chủ biên: Hồ Sĩ Thắng Kiệt. Đồng tác giả: . Nơi XB: Trường Đại học Duy Tân, Đà Nẵng. Năm 2005.
  
 Khen thưởng
[1] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số: 4265/QĐ-BGDĐT. Năm: 2017.
[2] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 3044/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2017-2018.
[3] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: Năm học 2015-2016.
[4] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: Năm học 2016-2017.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kỹ năng tiếng
Ngành: Ngoại ngữ
 2017 Sinh viên đại học chính quy  Trường Đại học Ngoại ngữ
[2]IELTS
Ngành: Ngoại ngữ
 2015 Sinh viên đại học chính quy  Trường Đại học kinh tế
[3]Phiên dịch
Ngành: Ngoại ngữ
 2014 Sinh viên đại học chính quy  Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
[4]Giao thoa văn hóa
Ngành: Ngoại ngữ
 2013 Sinh viên đại học ngành sư phạm và cử nhân tiếng Anh. Sinh viên cao học ngành Ngôn ngữ Anh  Trường Đại học Ngoại ngữ
[5]Văn hóa Anh-Mỹ
Ngành: Ngoại ngữ
 2013 Sinh viên đại học chính quy  Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
[6]Học phần chuyên môn
Ngành: Ngoại ngữ
 2013 Sinh viên đại học chính quy  Trường Đại học Ngoại ngữ
[7]Hình thái học
Ngành: Ngoại ngữ
 2012 Sinh viên đại học chính quy
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
[8]Cú pháp học
Ngành: Ngoại ngữ
 2012 Sinh viên đại học chính quy  Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
[9]Biên dịch
Ngành: Ngoại ngữ
 2012 Sinh viên đại học chính quy  Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn