Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Vai trò của giảng viên và đề xuất các biện pháp trong giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Hồ Thanh Hải
Nơi đăng: Hội thảo khoa học quốc gia: nghiên cứu và giảng dạy lý luận chính trị trong xu thế toàn cầu hóa, Nxb Lý luận Chính trị; Số: ISBN 978-604-901-709-4;Từ->đến trang: 535-539;Năm: 2016
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn