Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Thiết kế cầu dầm đơn giản bê tông cốt thép dự ứng lực theo TCVN 11823-2017
Chủ biên: Hoàng Phương Hoa, Cao Văn Lâm; Đồng tác giả: Nguyễn Hoàng Vĩnh
Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Xây dựng; Mã số: 120-2019/QĐ-XBXD ;Năm XB: 2019
Số lượng XB: ; Số lần tái bản: ; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn