Hoàng Thị Diệu Hương
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 134 lượt người xem
Họ và tên:  Hoàng Thị Diệu Hương
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  27/02/1989
Nơi sinh: Phong Thuỷ - Lệ Thuỷ - Quảng BÌnh
Quê quán Quảng Bình
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cử nhân Sư phạm Địa lý; Tại: Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Địa lý; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2018; Chuyên ngành: Geoecology; Tại: Đại học Tổng hợp Liên Bang Kazan - Liên Bang Nga
Lĩnh vực NC: 
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 01/10/2011 đến nay - Giảng dạy tại Khoa Địa lý, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu phương pháp xây dựng và sử dụng Bản đồ tư duy trong dạy học các học phần Địa lí tự nhiên Việt Nam ở trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: PGS.TS. Đậu Thị Hòa. Thành viên: Hoàng Thị Diệu HươngNguyễn Viết Hải Hiệp. Mã số: Đ2012-03-21. Năm: 2012. (Aug 19 2020 12:43PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Đánh giá mức độ biến đổi cảnh quan hiện đại tỉnh Quảng Bình. Tác giả: Hoàng Thị Diệu Hương. Kỷ yếu hội thảo ứng dụng Gis toàn quốc. Số: Nhà xuất bản Nông nghiệp, 2019. Trang: 92-102. Năm 2019. (Aug 19 2020 7:56PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Main tasks geography of population in study polylingual environment the province of Quang Binh (Viet Nam). Authors: Hoang.T.D.H.; Denmukhametov R.R.; Zyablova O.V.. Совершенствование методики обучения языкам: площадка обмена прогрессивной практикой: материалы III Международного научно-методического – Казань. No: Изд-во Казан. ун-та. Pages: 459-462. Year 2019. (Aug 19 2020 7:52PM)
[2]Article: Anthropogenic load on the landscapes of Quang Binh Province (Vietnam). Authors: Hoang H.T.D. Геополитика и экогеодинамика регионов. No: 3(13) Вып. 4. Pages: 57-69. Year 2018. (Aug 19 2020 7:26PM)
[3]Article: Development of cities in the province of Quang Binh (Central Vietnam). Authors: R.R. Denmukhametov, H.T.D. Hoang. Успехи современного естествознания. No: № 3. Pages: 128-132. Year 2017. (Aug 19 2020 7:20PM)
[4]Article: Analysis structure of land use in Quang Binh province (Vietnam). Authors: Hoang H.T.D. Успехи современного естествознания. No: № 10. Pages: 119-126. Year 2017. (Aug 19 2020 7:22PM)
[5]Article: Assessment of the sustainability of the territory of Quang Binh Province (Vietnam) to anthropogenic influences. Authors: Hoang H.T.D. Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. География. Геология. No: № 2. Pages: 262-273. Year 2017. (Aug 19 2020 7:25PM)
[6]Article: Building a DEM to create a basis for a landscape map of Quang Binh Province, Central Vietnam. Authors: Hoang H.T.D, R.R. Denmukhametov. Векслинские чтения. География, географическое образова- ние и туризм: материалы I Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Казань. No: Изд-во Казан. ун-та, 2017. Pages: 104-109. Year 2017. (Aug 19 2020 7:43PM)
[7]Presentations: Modern landscapes of the province of Quang Binh (Central Vietnam). Authors: Hoang H.T.D. «Окружающая среда и устойчивое развитие регионов: экологические вызовы XXI века»: Труды III Международной конференции/ под ред. С.Ю. Селивановской, М.В. Кожевниковой. Pages: 101-104. Year 2017. (Aug 19 2020 7:45PM)
[8]Presentations: Surface waters of Quang Binh Province (Vietnam): Resources, use, pollution. Authors: Hoang H.T.D. Сборник трудов VIII Международного конгресса «Чистая вода. Казань». 30 ноября-1 декабря 2017 г. – Казань. Pages: 255-257. Year 2017. (Aug 19 2020 7:46PM)
[9]Presentations: Analysis of the dynamics of the values of the NDVI vegetation index to assess changes in the vegetation cover of the province of Quang Binh (Vietnam). Authors: Hoang H.T.D. Труды 5-й Международной научно-практической конференции «Индикация состояния окружающей среды: теория, практика, образование». Pages: 232-236. Year 2017. (Aug 19 2020 7:48PM)
[10]Presentations: Land use structure in Quang Binh Province (Central Vietnam). Authors: Hoang H.T.D. Развитие современной науки: теоретические и прикладные аспекты: сборник статей студентов, магистрантов, аспирантов, молодых ученых и преподавателей. Под общ. ред. Т.М. Сигитова. - Пермь. Pages: 33-26. Year 2017. (Aug 19 2020 7:49PM)
[11]Article: Development of cities and urban landscapes of the province of Quang Binh (Central Vietnam). Authors: Hoang H.T.D. Сохранение художественно-исторической среды современного города как духовного фактора культуры: материалы II Международной научно-практической конференции, 16-18 ноября 2016 г. No: Изд-во Казан. ун-та, 2016. Pages: 191-196. Year 2016. (Aug 19 2020 7:37PM)
[12]Presentations: Nature use and linguistic features of the population of the province of Quang Binh. Authors: Hoang H.T.D. Сохранение и развитие родных языков в условиях многонационального государства: проблемы и перспективы: материалы VII Международной научно-практической конференции. Pages: 358-369. Year 2016. (Aug 19 2020 7:39PM)
[13]Presentations: Water use system in the province of Quang Binh (Central Vietnam). Authors: Hoang H.T.D. Чистая вода. Казань: материалы VIII Международного конгресса, 23-25 ноября 2016 г. – Казань. Pages: 172-175. Year 2016. (Aug 19 2020 7:41PM)
[14]Article: The current state of development of industrial parks in the province of Quang Binh (Vietnam). Authors: H.T.D. Hoang. Современные проблемы глобализации мирового хозяйства и социально-культурного развития человека: материалы докладов итоговой научно-образовательной конференции. No: Отечество, 2015. Pages: 437-441. Year 2015. (Aug 19 2020 7:29PM)
[15]Article: Landscape mapping of the province of Quang Binh (Vietnam). Authors: Hoang H.T.D. Международная научная конференция студентов и молодых ученых «Наука и образование-2015». No: Министерство образования и науки республики Казахстан, 2015. Pages: 1449 – 1453. Year 2015. (Aug 19 2020 7:36PM)
[16]Article: The analysis of environmental and anthropogenic factors influencing the landscape structure formation of the Quang Binh province (Сentral Vietnam). Authors: Hoang, H.D.T, R.R. Denmukhametov. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. No: № 6 (6). Pages: 1666-1672. Year 2015. (Aug 19 2020 7:17PM)
  
 Sách và giáo trình
(Aug 19 2020 8:05PM)
[1]Biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai Chủ biên: Trần Thị Ân. Đồng tác giả: Lê Ngọc Hành, Hoàng Thị Diệu Hương, Nguyễn Thị Kim Thoa. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. Năm 2020.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn