Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu stress tâm lý của giáo viên mầm non trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng.
Chủ nhiệm:  Hồ Thị Thúy Hằng; Thành viên:  Hoàng Thế Hải
Số: : T2018-TN-05 ; Năm hoàn thành: 2018; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Xã hội nhân văn
Nghiên cứu đánh giá mức độ stress của giáo viên mầm non, đặc trưng nhân cách và cách ứng phó của giáo viên khi bị stress; đồng thời chỉ ra mối quan hệ giữa đặc trưng nhân cách, stress và cách ứng phó của họ.
Báo cáo phân tích của đề tài giá trị về lý luận và thực tiễn, 

Vì vậy, ngoài việc giao nộp Báo cáo tổng kết đề tài cho Đại học sư phạm - Đại học Đà Nẵng, đề tài sẽ lựa chọn một số kết quả nghiên cứu ứng dụng trong thực tiễn hoạt động nghề nghiệp của giáo viên mầm non tại các cơ sở giáo dục, góp phần giúp nâng cao hiệu quả ứng phó với stress, cải thiện sức khỏe tâm lý cho giáo viên mầm non.

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn