Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,173,141

  Developing the Ede language processing applications based on the Vietnamese-Ede vocabulary database
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Thị Mỹ Lệ
Nơi đăng: International Journal of Advanced Research in Computer Engineering & Technology; Số: 6;Từ->đến trang: http://ijarcet.org/?page_id=5070;Năm: 2017
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Teaching and learning Ede language programs parallel to Vietnamese language programs have built to support to Ede pupils in learning other subjects, especially Vietnamese. The teacher has explained in Ede language while teaching other subjects to help Ede pupils understanding the content of the lesson deeply and limiting the language linguistic differences between teachers and pupils. So far, Teaching and learning Ede language so far still have difficulties, such as: the number of Ede teachers is still lacking compared to demand; the quality of Ede teaching is still limited due to lack of facilities, equipment, teaching tools and reference documents in teaching and learning Ede language; editing Ede texts with Ede fonts, there are Ede letters that are difficult to remember for typing and easy to cause misspelling; exchange of Ede language documents is limited to displaying Ede writing on computers without Ede fonts; no having Information Technology applications for teachers and Ede pupils in teaching and learning Ede language. To solve a difficult part in teaching and learning Ede language and contribute to improve the quality of teaching and learning Ede language, the paper proposed developing the Ede language processing applications based on the Vietnamese-Ede vocabulary database (V-EBVD).
ABSTRACT
Teaching and learning Ede language programs parallel to Vietnamese language programs have built to support to Ede pupils in learning other subjects, especially Vietnamese. The teacher has explained in Ede language while teaching other subjects to help Ede pupils understanding the content of the lesson deeply and limiting the language linguistic differences between teachers and pupils. So far, Teaching and learning Ede language so far still have difficulties, such as: the number of Ede teachers is still lacking compared to demand; the quality of Ede teaching is still limited due to lack of facilities, equipment, teaching tools and reference documents in teaching and learning Ede language; editing Ede texts with Ede fonts, there are Ede letters that are difficult to remember for typing and easy to cause misspelling; exchange of Ede language documents is limited to displaying Ede writing on computers without Ede fonts; no having Information Technology applications for teachers and Ede pupils in teaching and learning Ede language. To solve a difficult part in teaching and learning Ede language and contribute to improve the quality of teaching and learning Ede language, the paper proposed developing the Ede language processing applications based on the Vietnamese-Ede vocabulary database (V-EBVD).
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn