Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,633,027

 "Một vài suy nghĩ trong việc giảng dạy môn văn hoá Pháp theo học chế tín chỉ"
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hồ Thị Ngân Điệp
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội nghị Khoa học lần thứ 4- Trường Đại học NN-ĐHĐN; Số: 5/2008;Từ->đến trang: trang 19-21;Năm: 2008
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn