Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu về chủ nghĩa vô thần ở phương Tây hiện đại nhằm phục vụ cho việc giảng dạy các môn khoa học Mac-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh và các môn khoa học có liên quan khác.
Chủ nhiệm:  Nguyễn Tấn Hùng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Thành viên:  
Số: B2004-14-29 ; Năm hoàn thành: 2005; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Xã hội nhân văn
Nghiên cứu về nguồn gốc, các biểu hiện, quá trình phát triển và hoạt đọng hiện nay của chủ nghĩa vô thần. Các lập luận của chủ nghĩa vô thần trong cuộc đấu tranh với thần học và tôn giáo.
Vận dụng trong việc gioaso dục tư tưởng vô thần ở nước ta hiện nay.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn