Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,173,379

 Một phương pháp tiếp cận bài toán vận hành hồ chứa phòng lũ theo thời gian thực trên sông Vu Gia – Thu Bồn thời ký mùa lũ
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: NCS. Tô Thúy Nga. GS.TS. Nguyễn Thế Hùng
Nơi đăng: Tạp chí Khoa Học Kỹ Thuật Thủy Lợi & Môi Trường – ĐHTL 2013; Số: số 42(9);Từ->đến trang: 33-39;Năm: 2013
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong bài báo này tác giả trình bày một phương pháp tiếp cận bài toán vận hành hệ thống hồ chứa phòng lũ theo thời gian thực trên hệ thống sông Vu Gia-Thu Bồn. Phương pháp vận hành theo thời gian thực cho hệ thống hồ chứa dựa trên cơ sở mô hình mô phỏng MOPHONG-LU hệ thống lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn do chính tác giả thiết lập trên cơ sở tích hợp các mô hình thành phần bao gồm: mô hình mưa - dòng chảy, mô hình diễn toán lũ trên hệ thống sông và mô hình điều tiết lũ hệ thống hồ chứa. Kết quả thử nghiệm bước đầu theo phương pháp vận hành này cho một trận lũ lớn năm 2009 với 5 hồ chứa có nhiệm vụ cắt giảm lũ cho hạ du là Sông Tranh 2, Sông Bung 2, Sông Bung 4, Đak mi 4 và hồ A Vương cho thấy hiệu quả cắt giảm mực nước lũ hạ du tốt hơn phương pháp vận hành truyền thống
ABSTRACT
In this paper, the authors present a new approach to the reservoir operation in real- time flood control on the Vu Gia-Thu Bon River basin.Method of real-time operating reservoir system based on reservoir simulation model MOPHONG-LU for Vu Gia - Thu Bon River basin set by the authors on the basis of the integrated components including rainfall runoff model, flow routing of the river systems and flood regulating model for reservoirs system. Initial test results by the method of reservoir operation to a big flood in 2009 for 5 reservoirs: Song Tranh 2, Song Bung 2, Song Bung 4, Dak mi 4 and A Vuong that effectively reduce downstream flood levels better than traditional methods of reservoir operation.
[ 2018\2018m03d025_22_37_40TheHung-ThuyNga-Tiep_can_bai_toan_van_hanhLu_VG-TB.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn