Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,173,394

 Tiếp cận đối ngẫu phương trình vận chuyển chất
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hùng, NGUYỄN Thế
Nơi đăng: The International Conference on Advances in Computational Mechanics, ACOME 2017 August 02 - 04, Phu quoc, Vietnam, Lecture notes in Mechanical Engineering, pp 821-834.; Số: ACOME 2017 August 02 - 04, Phu quoc, Vietnam, Lecture notes in Mechanical Engineering,;Từ->đến trang: 821-834;Năm: 2017
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
The classic average method is usually applied to describe the solute transport equation of one-dimensional or two-dimensional horizontal flow. The solute transport equation is totally integrated one time from the bed to the water surface; the average values received by classic average method do not generalize by means of dual approach. So, in this paper, a dual approach is applied to solving the solute transport equation of two-dimensional horizontal flow. The equation describing the depth average concentration is obtained by two times integration: the first time integral is from the bed to the intermediate surface lays between bed to water surface, the second time integral is from the bed to the water surface. With the dual approach, the received depth average concentration is better, particularly, in the case of stratification, mixed solute, and so on. The received governing equation based on the dual approach describes more accurately the physical characteristic of the transport phenomena in nature. Moreover, it provides flexible parameter adjustment based on the experimental data. A case study of salinity transport in Huong river is illustrated.
ABSTRACT
The classic average method is usually applied to describe the solute transport equation of one-dimensional or two-dimensional horizontal flow. The solute transport equation is totally integrated one time from the bed to the water surface; the average values received by classic average method do not generalize by means of dual approach. So, in this paper, a dual approach is applied to solving the solute transport equation of two-dimensional horizontal flow. The equation describing the depth average concentration is obtained by two times integration: the first time integral is from the bed to the intermediate surface lays between bed to water surface, the second time integral is from the bed to the water surface. With the dual approach, the received depth average concentration is better, particularly, in the case of stratification, mixed solute, and so on. The received governing equation based on the dual approach describes more accurately the physical characteristic of the transport phenomena in nature. Moreover, it provides flexible parameter adjustment based on the experimental data. A case study of salinity transport in Huong river is illustrated.
[ 2018\2018m03d025_23_42_26TheHung-Fullpaper_ACOME_2017_-_Formated-thu.doc ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn