Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,172,231

 Ước lượng xâm nhập mặn vào tầng chứa nước pleistocene (qp2-3) giữa vùng ven biển Trà Vinh do khai thác nước ngầm
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Huynh Van Hiep1, Nguyen The Hung2, Pham Van Long3
Nơi đăng: The International Conference on Advances in Computational Mechanics, ACOME 2017 August 02 - 04, Phu Quoc, Vietnam, Lecture notes in Mechanical Engineering, pp 675-690; Số: ACOME 2017 August 02 - 04, Phu Quoc, Vietnam, Lecture notes in Mechanical Engineering, pp 675-690.;Từ->đến trang: 675-690;Năm: 2017
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Today, one of the most serious problems in Tra Vinh as other coastal provinces in Mekong Delta is the exploitation of groundwater for different purposes. In many cases, the aquifers are pumped or withdrawn with greater discharge to its natural ability, thus making seawater draw into the system [4]. This paper aims at evaluating the saltwater intrusion into aquifer upper-middle pleistocene in ​​Tra Vinh province area due to groundwater extraction. The calculated area includes 2.176 nodes, 2.079 elements and grid steps Δx=Δy=1.000m. The program is set up to determine the interface between freshwater and saltwater which moves from the sea into the mainland of upper-middle pleistocene aquifer. The calculating results show that, at the initial point when pumping with outflow Q=29.987m3/day the toe interface in position is of 2.019m from the sea, then with the time of exploitation t=150.000days the interface moving into in the mainland is approximately 21.000÷24.000m. The calculation results enable managers and abstraction units to know the process of salt line by time in order to launch sound plan for exploitation.
ABSTRACT
Today, one of the most serious problems in Tra Vinh as other coastal provinces in Mekong Delta is the exploitation of groundwater for different purposes. In many cases, the aquifers are pumped or withdrawn with greater discharge to its natural ability, thus making seawater draw into the system [4]. This paper aims at evaluating the saltwater intrusion into aquifer upper-middle pleistocene in ​​Tra Vinh province area due to groundwater extraction. The calculated area includes 2.176 nodes, 2.079 elements and grid steps Δx=Δy=1.000m. The program is set up to determine the interface between freshwater and saltwater which moves from the sea into the mainland of upper-middle pleistocene aquifer. The calculating results show that, at the initial point when pumping with outflow Q=29.987m3/day the toe interface in position is of 2.019m from the sea, then with the time of exploitationt=150.000days the interface moving into in the mainland is approximately 21.000÷24.000m. The calculation results enable managers and abstraction units to know the process of salt line by time in order to launch sound plan for exploitation.
[ evaluating the saltwater intrusion to aquifer upper-middle pleistocene (full paper).doc ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn