Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,173,505

 Vận hành điều tiết tối ưu hồ chứa thủy điện A Vương theo phương pháp Quy hoạch động
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thế Hùng, Lê Hùng
Nơi đăng: Kỷ yêu hội thảo vận hành tối ưu hồ chứa thủy điện A Vương mùa khô hạn; Số: ;Từ->đến trang: 1-28;Năm: 2010
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn