Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,132,395

 Về một số suy nghĩ về đào tạo của Đại học Duy Tân trong những năm sắp đến
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thế Hùng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: Kỹ yếu Hội nghị Đại học Duy Tân; Số: ;Từ->đến trang: 32-33;Năm: 2007
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn