Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,902,598

 Phân tích, xử lý dữ liệu thể thao với SPSS
Chủ biên: Nguyễn Thanh Tùng; Đồng tác giả: Nguyễn Thị Hùng, Nguyễn Thái Bền, Hoàng Tú Anh
Nơi xuất bản: NXB Thông tin - Truyền thông; Mã số: TDTT2017 ;Năm XB: 2020
Số lượng XB: ; Số lần tái bản: ; Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn