Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Doanh nghiệp Nhà nước trên con đường hội nhập Kinh tế quốc tế
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Đoàn Gia Dũng; Ths. Nguyễn Thị Mỹ Hương
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội nhập kinh tế và phát triển bền vững (Hội thảo Khoa học toàn quốc của Bộ giáo dục Đào tạo tổ chức tại Đại học Đà Nẵng, tháng 10/2003; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 2003
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn