Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,166,059

 Nghiên cứu tính cách thương hiệu điểm đến du lịch Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phạm Thị Lan Hương & Nguyễn Minh Huy
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí Phát triển kinh tế
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
; Số: 219;Từ->đến trang: 144-160;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nghiên cứu về tính cách thương hiệu điểm đến du lịch là hướng tiếp cận khá mới mẻ trong các nghiên cứu hàn lâm và thực tiễn hiện nay. Tính cách thương hiệu điểm đến du lịch đã trở thành một cấu trúc quan trọng trong việc hiểu tiến trình lựa chọn của du khách và là một cách thức tạo nên sự khác biệt của điểm đến du lịch, gia tăng khả năng cạnh tranh giữa các điểm đến du lịch. Bài báo này tập trung nghiên cứu tính cách thương hiệu điểm đến du lịch Đà Nẵng dựa trên nhận thức của khách du lịch nội địa nhằm nhận diện các “tính cách” cũng như là xác định độ mạnh của các tính cách có gắn kết với điểm đến Đà Nẵng. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng tính cách điểm đến du lịch có thể được nhận diện qua ba nhóm nhân tố chính (sự chân thành, sự sôi nổi, hiền hòa-có năng lực) với mười ba thuộc tính, trong đó kết quả thống nhất với các nghiên cứu trước thể hiện ở sự chân thành và sôi nổi là 2 nhân tố chính, nhân tố tính cách riêng xuất hiện cho điểm đến du lịch Đà Nẵng là sự hiền hòa-có năng lực.
ABSTRACT
Destination brand personality research is a new concept in many research as well as reality. Destination brand personality became an important construct to understand a choice process of tourist. The study focus on researches destination brand personality for Danang’s tourism that it based on consumer’s awareness about the domestic tourism. The study aims to identify dimensions and strength of personality destination. In this research, we have found three dimensions of Danang’s destination brand personality: sincerity, excitement, competence-charming, which consist of thirteen items. Among them, sincerity and excitement are 2 principal factors of destination personality, like almost of previous studies. The new factor of destination for Da nang is competence-charming.
marriage affairs open i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn