Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,220,140

 Đo lường tài sản thương hiệu định hướng khách hàng cho ngành ngân hàng tại Đà Nẵng
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phạm Thị Lan Hương
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Nơi đăng: Tạp chí “Kinh tế và Phát triển”, 1859-0012.; Số: 200(2);Từ->đến trang: 69-78;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo nhằm đo lường tài sản thương hiệu định hướng khách hàng (CBBE- Customer Based Brand Equity) cho ngành ngân hàng, một lĩnh vực nghiên cứu khá mới ở Việt Nam. Bối cảnh cạnh tranh gia tăng đòi hỏi các ngân hàng phải tăng cường quản trị thương hiệu. Muốn vậy,đòi hỏi phải có công cụ đo lường sức khỏe thương hiệu, đó chính là mô hình CBBE. Với một qui trình và phương pháp khoa học nhằm phát triển và kiểm chứng thang đo, nghiên cứu đã xây dựng được một mô hình đo lường CBBE tin cậy và hiệu lực cho ngành ngân hàng. Đồng thời, ứng dụng mô hình này nhằm so sánh CBBE tổng thể và các thành phần CBBE giữa các ngân hàng trong nghiên cứu: Agribank, Vietcombank và Đông Á Bank tại Đà Nẵng. Từ đó đề xuất những hàm ý thực tiễn có giá trị cho các nhà quản trị thương hiệu ngân hàng.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
ABSTRACT
This paper aims to measure Customer-Based Brand Equity (CBBE) for banking industry, a relatively new research field in Vietnam. Brand becomes extremely important in the context of intense competition. Building and maintain a strong brand requires effective tools to check brand health, which is measurement model of CBBE. By a scientific process and method, researchers have developed a CBBE measurement whichs is reliable and valid for the banking service. At the same time,this model is used to compare the overall CBBE and dimensions of CBBE among banks in the study: Agribank, Vietcombank and Eastern Asia Bank at Da Nang city. It has been proposed the valuable practical implications to the brand managers of these banks.
walgreens prints coupons open free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn