Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,098,091

 Ảnh hưởng của nhóm tham khảo đến quyết định mua điện thoại thông minh
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phạm Thị Lan Hương, Lưu Cẩm Trúc
Nơi đăng: Tạp chí “Kinh tế và Phát triển”; Số: ISSN 1859-0012, số 213 (2);Từ->đến trang: 55-64;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo nhằm đo lường ảnh hưởng của nhóm tham khảo đến quyết định mua điện thoại thông minh của người tiêu dùng, một lĩnh vực nghiên cứu khá mới ở Việt Nam. Với một qui trình và phương pháp khoa học nhằm phát triển và kiểm chứng thang đo, nghiên cứu đã xây dựng được một thang đo tin cậy và hiệu lực đo lường ảnh hưởng nhóm tham khảo đến quyết định mua điện thoại thông minh ở môi trường Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy có sự khác biệt ảnh hưởng của nhóm tham khảo và các thành phần ảnh hưởng nhóm tham khảo đến quyết định mua điện thoại thông minh có giá trị khác nhau, giữa người tiêu dùng trẻ tuổi và trung niên, giữa nam và nữ. Dựa trên kết quả nghiên cứu, đề xuất những hàm ý thực tiễn có giá trị cho các nhà quản trị marketing trong lĩnh vực kinh doanh điện thoại di động.
ABSTRACT
This paper aims to measure reference group influence on smartphone consumer purchasing behaviour, a relatively new research field in Vietnam. By a scientific process and method, researchers have developed a reference group influence on smartphone purchasing behaviour measurement which is reliable and valid. The results of this study indecated that there is the different of reference group influence and dimensions of reference group influence on smartphone purchasing behaviour between different smartphones costs; between consumer groups with age, gender difference. Based on the results of this study, managerial insights and practical implications for marketing strategies in the smartphone market are recommended accordingly.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn