Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,219,914

 Ảnh hưởng của trải nghiệm thương hiệu đến lòng trung thành thương hiệu trong kinh doanh bán lẻ thời trang
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phạm Thị Lan Hương, Ngô Thị Hồng
Nơi đăng: Hội thảo khoa học Quản trị và Kinh doanh COMB 2015, Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN; Số: 9/2015;Từ->đến trang: 453-461;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nền kinh tế hiện đại với cường độ cạnh tranh ngày càng gay gắt, khốc liệt giữa các doanh nghiệp thì thương hiệu ngày càng giữ vai trò quan trọng cho doanh nghiệp giành được vị thế trong cuộc chiến trên thương trường. Thương hiệu được xem như tài sản giá trị nhất của các doanh nghiệp. Từ đó việc quản trị thương hiệu trở nên rất cấp thiết, liên quan chủ yếu đến tài sản thương hiệu và trải nghiệm thương hiệu. Ảnh hưởng của “trải nghiệm thương hiệu” đến các thành phần của “tài sản thương hiệu” là một trong những chủ đề được quan tâm nhất bởi các nhà hàn lâm và thực tiễn. Bài viết này đề xuất mô hình nghiên cứu về ảnh hưởng của trải nghiệm thương hiệu đến lòng trung thành thương hiệu thông qua các biến số trung gian, trong bối cảnh bán lẻ thời trang tại Việt Nam.
ABSTRACT
In the modern economy with intense competition, the brand plays increasingly important role in business. Brand is considered the most valuable asset of the company. Since then the brand management becomes very necessary, mostly related to brand equity and brand experience. The influence of the "brand experience" on the components of "brand equity" is one of the most interesting subjets for the academics and practionners. This article proposes a model about the influence of brand experience on brand loyalty through intermediate variables, in the context of the fashion retail business in Vietnam.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn