Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,219,678

 Chiến lược Marketing quan hệ ngành tài chính trong bối cảnh thị trường khách hàng tổ chức
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phạm Thị Lan Hương, Nguyễn thị Như Mai
Nơi đăng: Hội thảo ‘’Đào tạo, nghiên cứu ứng dụng Marketing và định giá ở Việt Nam’’, Trường ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội, tháng 03/2016; Số: 3/2016;Từ->đến trang: 214-224;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài viết này nghiên cứu marketing quan hệ lĩnh vực tài chính trong bối cảnh thị trường khách hàng tổ chức (B2B). Dựa trên các nghiên cứu nền tảng, bài viết tổng hợp các tiêu thức đo lường chính của marketing quan hệ ngành tài chính trong bối cảnh B2B. Nghiên cứu cũng cho thấy tính phù hợp của việc thực hiện chiến lược marketing quan hệ trong ngành tài chính nhằm thiết lập, duy trì và tăng cường mối quan hệ giữa doanh nghiệp với khách hàng.
ABSTRACT
This article does research on relationship marketing of finance sector in the business-to-business (B2B). Based on foundation researchs, the paper synthesises key criteria of relationship marketing dimension of finance industry in the B2B context. It also shows the correspondence of performing relationship marketing strategy in finance field in order to establish, maintain and enhance the relationship between firms and customers
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn