Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,173,657

 Ảnh hưởng của trải nghiệm thương hiệu đến lòng trung thành thương hiệu trong kinh doanh bán lẻ thời trang
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phạm Thị Lan Hương, Ngô Thị Hồng, Trần Triệu Khải
Nơi đăng: Tạp chí Phát triển Kinh tế, HCM, ISSN 1859-1124; Số: số 27(3);Từ->đến trang: 27-33;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Xem xét ảnh hưởng của các thành phần trải nghiệm thương hiệu đến lòng trung thành khách hàng. Ứng dụng cho ngành thời trang tại Đà Nẵng.
ABSTRACT
Examine the impact of Brand experience components on Customer loyalty. Application for fashion industry at Da Nang
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn