Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,173,212

 Relationship Marketing in electronic banking services: A literature Review
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phạm Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Như Mai
Nơi đăng: International Conference, Marketing in the Connected Age MICA, Đà Nẵng, ISBN: 978-604-84-1836-6; Số: 1;Từ->đến trang: 12-20;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Tổng quan lý luận về hoạt động Marketing quan hệ trong lĩnh vực ngân hàng điện tử
ABSTRACT
Litterature review of Relationship Marketing in Banking electronic service
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn