Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,173,114

 Big Data, Internet of Thing: New Trends in The Digital Marketing Area
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Phương Hạnh, Phạm Thị Lan Hương
Nơi đăng: International Conference, Marketing in the Connected Age MICA, 10/2016, Đà Nẵng. ISBN: 978-604-84-1836-6; Số: 1;Từ->đến trang: 3-15;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Phân tích xu hướng phát triển cơ sở dữ liệu lớn và Internet vạn vật trong kỷ nguyên công nghệ số ở Việt Nam và trên thế giới
ABSTRACT
Analyze the trends of developping big date and Internet of thing in digital age in Viet Nam and in the World
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn