Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,172,619

 Marketing practices in small and medium sized entreprises: the case of Viet Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Truc Cam Luu, Huong Lan Thi Pham, Thuy Bich Thi Nguyen
Nơi đăng: International Journal of Commerce and Management Research, ISSN: 2455-1627, October 2017; Số: Volume 3, Issue 10,;Từ->đến trang: 1-9;Năm: 2017
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Phân tích thực tiễn hoạt động Marketing (gồm Chiến lược Marketing và Marketing mix) của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam
ABSTRACT
Analyze Marketing practice (Marketing strategy and Marketing mix) of the SME at Viet Nam
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn