Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,173,325

 Nghiên cứu tài sản thương hiệu định hướng khách hàng cho các thương hiệu nước uống đóng chai trên thị trường Đà nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phạm Thị Lan Hương, Trương Đình Quốc Bảo
Nơi đăng: Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng, ISSN 1859-1531; Số: 2(123);Từ->đến trang: 32-38;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Đo lường giá trị Tài sản thương hiệu định hướng khách hàng và so sánh giữa các thương hiệu nước uống đóng chai phổ biến tại Đà nẵng.
ABSTRACT
Measure the value of customer-based brand equity and compare between the popular brands of bottle drinking water at Da Nang market
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn