Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,173,696

 An exploratory study of the perception of co-creation experience in the tourism industry: A case study in Da Nang city, Viet Nam.

Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phạm Thị Lan Hương, Trương Đình Quốc Bảo
Nơi đăng: Academy of Marketing Studies Journal, online ISSN: 1528-2678; Số: Volume 22, Issue 3;Từ->đến trang: 45-60;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
This study examines the perception of co-creation tourism experience from a tourism
expert perspective in Danang city. By interviewing tourism experts who hold the management
level in tourism organization of both government and business level are used to explore the
perception of current tourism co-creation experience and the evaluation of the potential for
development of co-creation tourism in the city. Findings show that tourism management (both
business and destination) had perceived the co-creation tourism experience, however; the city's
investigation into the development of co-creation products is still spontaneous and
straightforward. The potential tourism products of the city developed from the advantage of
natural resources such as sea, river, and mountain, which currently stressed on sea tourism only.
Natural resources and location of Danang create the most robust capacity to develop cocreation tourism experiences. The results also reveal the lack in both development strategy and
management from tourism destination management to co-creation tourism experiences of
Danang city. The study also provides some future suggestions for Danang city tourism
management.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn