Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,173,252

 Chính sách Marketing quan hệ dựa trên lợi ích: Góc nhìn từ cơ sở lí luận
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phạm Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Như Mai, Ngô Thị Khuê Thư
Nơi đăng: Tạp chí nghiên cứu Châu Âu; Số: 3(210);Từ->đến trang: 24-31;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Chính sách Marketing quan hệ dựa trên lợi ích là một trong những thành phần trọng tâm nhằm duy trì lòng trung thành của khách hàng. Bài báo đã tổng hợp lý thuyết về chính sách Marketing quan hệ dựa trên lợi ích, sự hài lòng, sự tin tưởng, chi phí chuyển đổi và lòng trung thành khách hàng.
ABSTRACT
Relationship Marketing based on relational bonds is on of the key components to maintain customer loyalty. The article summersize the relationship Marketing theories based on relational bonds, satisfaction, trust, transfer cost and customer loyalty.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn