Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,219,839

 Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và chiến lược phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phạm Thị Lan Hương
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ, Đại học Đà Nẵng; Số: Kỷ yếu hội thảo khoa học, Đà nẵng 3/2004;Từ->đến trang: ;Năm: 2004
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Mục tiêu nhằm phân tích và đánh giá thực trạng cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm thúc đẩy nhanh chóng và hiệu quả tiến trình cổ phần hóa ở Việt Nam thời gian tới. Bên cạnh đó, tác giả mở rộng thêm quan điểm đối với chiến lược phát triển thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn