Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,220,286

 Những thách thức và bất lợi đối với việc xây dựng thương hiệu quốc gia ở các nước đang phát triển
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Phạm Thị Lan Hương
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Nơi đăng: Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng; Số: 22;Từ->đến trang: ;Năm: 2007
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Mục tiêu của bài viết nhằm nhận dạng những thách thức và bất lợi chủ yếu ở các nước đang phát triển, dẫn đến việc xây dựng thương hiệu ở các nước này khó khăn, tốn kém và đòi hỏi nhiều thời gian hơn (so với các nước phát triển). Những thách thức được xem xét một cách hệ thống dựa trên các nhân tố quan trọng của môi trường bên ngoài, đó là cạnh tranh và thị trường toàn cầu. Những bất lợi gắn với hạn chế về bộ máy lãnh đạo quốc gia, cơ chế quản lý nhà nước, các nguồn lực về tài chính, con người, cơ sở vật chất, thông tin, hình ảnh tiêu cực và chất lượng sản phẩm hiện tại, và cuối cùng là những yếu tố về môi trường dân cư, tự nhiên và pháp luật của các quốc gia đang phát triển.
ABSTRACT

This article focus in identifying the major challenges and disadvantages of the devolopping countries, resulting in taking more money, more time and more difficult tasks in building national brands (in comparation to the developed countries). The challenges are examined systematically relying on the principal factors of the external environments: competitions and consumer markets in the global economy. The disadvantages are related to the problems of the national leaders and structures, financial and human resources, infrastructures, information system, existant negative images and quality of products and services. And the last disadvantages of these countries are based on residents, nature and legislation.

walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn