Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,219,452

 ''Hiệu quả quảng cáo theo kiểu thông điệp trong bối cảnh Việt Nam ''

Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Phạm Thị Lan Hương
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Nơi đăng: Kỷ yếu hội nghị khoa học ĐH ĐN 11/2004; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 2004
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nghiên cứu này nhằm mục đích so sánh tính hữu hiệu của quảng cáo trong bối cảnh Việt Nam. Kết quả cho thấy mô hình được kiểm định thông qua phương pháp luận nghiên cứu.
ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn