Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,220,418

 Từ định hướng khách hàng đến định hướng xã hội: Những lực lượng chính tác động sự tiến triển tư tưởng Marketing.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Phạm Thị Lan Hương
Nơi đăng: Tạp chí ‘’Khoa học thương mại’’ , 1859-3666,70, 34-41, 2014.; Số: 01;Từ->đến trang: 201-216;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo nhằm cung cấp cái nhìn tổng quan về sự phát triển của tư duy marketing trên thế giới qua các giai đoạn khác nhau, từ đó tập trung làm rõ nội hàm của marketing định hướng khách hàng thông qua các quan điểm khác nhau được cấu trúc hóa, cuối cùng xem xét các lực lượng hình thành triết lí marketing định hướng xã hội – chủ đề đang được quan tâm của marketing đương đại.
ABSTRACT
This paper aims to provide an overview of the development of marketing thought in the world through different stages, from that focusing and clarifying the content of customer-oriented marketing through diverse structural viewpoints, finally examining major forces leading societal marketing - a subject in consideration of contemporary marketing.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn