Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,098,755

  XÂY DỰNG DANH TIẾNG CHO CÀ PHÊ XUẤT KHẨU VIỆT NAM
DỰA TRÊN TIẾP CẬN CHỈ DẪN ĐỊA LÝ
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Phạm thị Lan Hương
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và công nghệ -Đại học Đà Nẵng; Số: 59;Từ->đến trang: 15-21;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Tiếp cận chỉ dẫn địa lý là một chiến lược hữu hiệu nhằm xây dựng thương hiệu sản phẩm xuất xứ từ một địa phương. Chỉ dẫn địa lý tạo sự khác biệt về đặc điểm và chất lượng sản phẩm gắn liền với một vùng hoặc một quốc gia. Trước tiên, bài báo này nhằm mục tiêu làm rõ khái niệm về Chỉ dẫn địa lý cũng như các luật lệ, qui định quốc tế về bảo hộ Chỉ dẫn địa lý. Mục đích thứ hai nhằm giúp các cơ quan nhà nước, nhà sản xuất và xuất khẩu nhận thức được vai trò quan trọng của Chỉ dẫn địa lý đối với sự thành công của hàng hóa xuất khẩu. Cuối cùng, bài báo đưa ra một số khuyến nghị nhằm xây dựng danh tiếng cho cà phê xuất khẩu Việt Nam, đặc biệt là cà phê Tây Nguyên, dựa trên tiếp cận Chỉ dẫn địa lí.
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
ABSTRACT
Geographical Indications (GI) approach is an effective branding strategy for products originated from a local. GI makes a difference for product characteristics and quality associated with a region or a country of origin. Firstly, this paper aims to clarify the concept of geographical indication as well as the international laws and rules on protection GI. The second objective consist in creating awareness among the state agencies, producers and exporters of the important role of GI for the success of exports. Finally, this article propose some recommendations of building reputation for Viet Nam export coffee, especially for Highlands coffee, based on geographical indications approach.
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn