Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,220,290

  NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG CỬA HÀNG VÀ CẢM XÚC MUA HÀNG ĐẾN HÀNH VI TIẾP CẬN
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Phạm Thị Lan Hương
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và công nghệ -Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
; Số: 12(61), quyển 3;Từ->đến trang: 67-72;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo nhằm mục đích nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường cửa hàng và cảm xúc mua hàng đến hành vi tiếp cận của khách hàng. Nghiên cứu thực hiện tại các siêu thị bán lẻ ở Đà nẵng, trên mẫu 615 người mua tại 3 siêu thị lớn nhất ở Đà nẵng là Metro Cash & Carry, Bigc và Coop-mart. Nhìn chung, kết quả cho thấy các nhân tố môi trường đều có ảnh hưởng tích cực đến cảm xúc mua hàng, tiếp đến là cảm xúc mua hàng tác động thuận chiều đến hành vi tiếp cận đối với cửa hàng. Tuy nhiên, điểm mới ở đây là sự kiểm soát có vai trò đối với hành vi tiếp cận, trong khi nhiều nghiên cứu khác ở các nước phát triển đã loại sự kiểm soát khỏi mô hình vì cho rằng nó không ảnh hưởng đến hành vi khách hàng. Hơn nữa, trong khi sự hứng thú được xem là quan trọng của các nghiên cứu trên thì lại không xuất hiện trong nghiên cứu này với bối cảnh là siêu thị bán lẻ ở Việt Nam. Như vậy, những kết quả này rất có ý nghĩa thực tiễn cho ngành siêu thị bán lẻ tại Việt Nam.
ABSTRACT
This paper aims to study the influence of the store environment and buying emotions on customer approach behavior. This research was conducted in Da Nang, on a sample of 615 buyers in three largest supermarkets which are Metro Cash & Carry, Big C and Coop-mart. Overall, the results suggest that the factors of store environment have a positive impact on buying emotions, in their turn, the buying emotions have positive influence on customer approach behavior. However, the new findings demonstrate the role of dominance in the model, while other studies in developed countries have deleted dominance from that because it had no affect on customer approach behavior. Furthermore, while arousal is supposed important in those researchs, it does not appear in this research because of the context of retail supermarkets in Vietnam. Thus, these results have practical contributions to the Vietnamese retail industry in general.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn