Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 49,388,480

 Chất lượng dịch vụ đối với sự hài lòng của khách hàng ở các ngân hàng thương mại Đà Nẵng
Chủ nhiệm:  ThS. Nguyễn thị Bích Thủy; Thành viên:  TS. Phạm Thị Lan Hương, ThS. Phạm Ngọc Ái
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Số: B2009 ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Kinh tế
Nghiên cứu ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ đến sự hài lòng của khách hàng đối với các ngân hàng thương mại Đà Nẵng

Ngân hàng thương mại trên địa bàn Đà Nẵng
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn