Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 49,359,313

 Tác động của trải nghiệm thương hiệu đến lòng trung thành khách hàng
doctors who prescribe naltrexone open naloxone challenge
Chủ nhiệm:  Phạm thị Lan Hương
marriage affairs open i want an affair
; Thành viên:  Tô Thảo Uyên
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
Số: 2015 ĐHĐN ; Năm hoàn thành: 2015; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Kinh tế
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me

abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn