Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,993,535

 Gender Differences in the Research Motivation of Vietnamese Academic Staff
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen, Q. H.
Nơi đăng: Research Conference, School of Education and Professional Studies, Griffith University, Australia; Số: xxx;Từ->đến trang: xxx;Năm: 2015
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Academic research has increasingly become an important responsibility of academic staff at universities. Publishing output has been used as the main indicator to reflect the research productivity of academic staff. Previous studies indicate that motivation to undertake research of academic staff is one of the significant factors influencing their research productivity. Motivation is a psychological aspect of human which reflects attitudes and behaviours of people. Currently, how to increase research motivation of academic staff attracts great concerns of university leaders. This study investigates the influences of gender on the research motivation of academic staff at a research-oriented university in Vietnam. Using questionnaire survey data collected from 526 academic staff at four colleges and two junior colleges of that university, the author found differences in the types of research motivation between male and female academic staff. The findings help the university leaders in modifying its research policy that supports academic staff in order to increase their research motivation.
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
ABSTRACT
Academic research has increasingly become an important responsibility of academic staff at universities. Publishing output has been used as the main indicator to reflect the research productivity of academic staff. Previous studies indicate that motivation to undertake research of academic staff is one of the significant factors influencing their research productivity. Motivation is a psychological aspect of human which reflects attitudes and behaviours of people. Currently, how to increase research motivation of academic staff attracts great concerns of university leaders. This study investigates the influences of gender on the research motivation of academic staff at a research-oriented university in Vietnam. Using questionnaire survey data collected from 526 academic staff at four colleges and two junior colleges of that university, the author found differences in the types of research motivation between male and female academic staff. The findings help the university leaders in modifying its research policy that supports academic staff in order to increase their research motivation.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn