Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,993,428

 Work-intergrated learning curriculum: an effective design to enhance graduate employment rate in Vietnam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Quy H. Nguyen
Nơi đăng: Journal of Science and Technology, The University of Danang; Số: 12(121);Từ->đến trang: 58-62;Năm: 2017
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trường đại học (TĐH) luôn nâng cao chất lượng đào tạo để thu hút sinh viên (SV). SV thường chọn TĐH dạy kiến thức chuyên ngành tốt kèm các kỹ năng nghề nghiệp. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các TĐH khảo sát việc làm của SV sau khi tốt nghiệp để đánh giá chất lượng đào tạo của TĐH. Điều này buộc TĐH phải có chiến lược nâng cao chất lượng đầu ra của SV. Thực tế, có sự khác biệt giữa kiến thức mà SV học tại TĐH và yêu cầu của nhà tuyển dụng, khiến SV chưa đáp ứng được yêu cầu việc làm. Do đó, cần có sự hợp tác giữa TĐH và doanh nghiệp để thiết kế chương trình đào tạo theo hướng ứng dụng (WIL). WIL tập trung vào việc tích hợp kiến thức chuyên ngành với việc thực hành tại doanh nghiệp. Bài báo đặt ra yêu cầu khẩn thiết của việc xây dựng WIL tại các TĐH. Kết quả nghiên cứu cung cấp thông tin cho lãnh đạo các TĐH, cán bộ hoạch định chính sách và nhà tuyển dụng về tầm quan trọng của WIL.
ABSTRACT
Universities are improving quality of education to attract more students. Students will choose to study at a university that not only equips them with good knowledge of disciplines but also provides them skills to work in the workplaces. Ministry of Education and Training of Vietnam requires universities to conduct a survey about employment rate of graduates within 12 months of graduation. The graduate employment rate of a university cognitively reflects the teaching quality of the institution as well as its reputation. This puts pressures on Vietnamese universities to apply strategies to improve student learning outcomes and prepare them to become work-ready employees. However, there are gaps between what students learn at universities and what they are expected to perform at work. Currently, many graduates do not meet the demands of enterprises and become unemployed after graduation. Therefore, a university-enterprise partnership in the implementation of work-integrated learning (WIL) curriculum is necessary. WIL is a course focusing on the integration of disciplinary knowledge and workplace practice. The paper suggests the need to design WIL into university curriculum in Vietnam although it has some challenges. The study informs university leaders, policy makers, and employers in Vietnam about the importance of WIL.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn