Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,556,779

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghị định thư Kyoto và những tác động đến nền kinh tế Việt Nam. Tác giả: Đỗ Minh Huy. Hội thảo Khoa học Kinh tế miền Trung, Tây Nguyên – tiềm năng, động lực và giải pháp
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Năm 2003.
(Dec 29 2010 2:50PM)
[2]Bài báo: Bàn về vấn đề bảo vệ môi trường ở miền Trung trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế. Tác giả: Đỗ Minh Huy. Hội thảo Khoa học toàn quốc "Hội nhập kinh tế và phát triển bền vững". Năm 2003. (Dec 29 2010 2:43PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn