Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Corporate governance and firm performance: An evidence from Vietnamese companies listed on Hanoi Stock Exchange. Tác giả: Hoang D.V.A., Duong N.M.H., Nguyen H.B.P. Journal of Science and Technology. Số: 4. Trang: 41-46. Năm 2020. (Jun 18 2020 2:51PM)
[2]Bài báo: Lượng hóa tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến tăng trưởng kinh tế miền Trung Việt Nam. Tác giả: Dương N.M.H. Forthcoming. Số: x. Trang: xx. Năm 2020. (Jun 18 2020 11:22PM)
[3]Bài báo: Working capital management and firm profitability: Evidence from SMEs in Malaysia. Tác giả: Hoang C.H., Duong N.M.H. Forthcoming. Số: x. Trang: xx. Năm 2020. (Jun 18 2020 2:55PM)
[4]Bài báo: Nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Tác giả: Dương Nguyễn Minh Huy, Nguyễn Lê Đình Quý, Hồ Tuấn Vũ. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 17, No. 4, 2019. Trang: 12. Năm 2019. (Jul 8 2019 9:56AM)
[5]Bài báo: Theories of determinants of foreign direct investment. Tác giả: Dương Nguyễn Minh Huy*. Journal of Science and Technology. Số: 6(115). Trang: 78-81. Năm 2017. (Jul 21 2017 4:42PM)
[6]Bài báo: Nhà đầu tư nước ngoài và đồng biến động giá cổ phiếu. Tác giả: Đặng Tùng Lâm, Hoàng Dương Việt Anh, Dương Nguyễn Minh Huy. Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới. Số: 3(251). Trang: 58-66. Năm 2017. (Feb 29 2020 5:54PM)
[7]Bài báo: Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong sự phát triển kinh tế của vùng Trung bộ Việt Nam. Tác giả: Dương Nguyễn Minh Huy, Hoàng Dương Việt Anh. Tạp chí Kinh tế & Phát triển. Số: 6 – 228 (II). Trang: 44-50. Năm 2016. (Feb 29 2020 5:58PM)
[8]Bài báo: Kinh nghiệm phát triển và ươm tạo khởi nghiệp tại Anh. Tác giả: Dương Nguyễn Minh Huy, Hoàng Dương Việt Anh, Bùi Minh Trang, Nguyễn Thị Thiên Hương. Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới. Số: 6 (242). Trang: 37-47. Năm 2016. (Dec 5 2016 2:14PM)
[9]Bài báo: Vai trò của đầu tư, công nghệ đến tăng trưởng kinh tế tại vùng Trung bộ Việt Nam. Tác giả: Dương Nguyễn Minh Huy, Hoàng Dương Việt Anh. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế. Số: 2 (453). Trang: 73-77. Năm 2016. (Dec 5 2016 2:12PM)
[10]Bài báo: Ảnh hưởng của nhà đầu tư nước ngoài đến biến động giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tác giả: Đặng Tùng Lâm, Hoàng Dương Việt Anh, Dương Nguyễn Minh Huy. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế. Số: 9 (460). Trang: 38-43. Năm 2016. (Dec 5 2016 2:19PM)
[11]Bài báo: Đo lường và dự báo biến động chứng khoán bằng mô hình ARFIMA: Nghiên cứu thực nghiệm trên danh mục chỉ số VN-INDEX. Tác giả: Hoàng Dương Việt Anh, Dương Nguyễn Minh Huy, Nguyễn Thành Đạt. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia Thống kê và Tin học ứng dụng (Tháng 11). Số: 11. Trang: 42-52. Năm 2016. (Dec 5 2016 2:22PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Local institution and economic growth in the context of climate change: Insights from Vietnam's coastal south-central region. Authors: Hoang H,H., Huynh C.M., Duong N.M.H.. Proceedings of International Conference on Building and Operating an Enabling Government. No: 1. Pages: 548-559. Year 2019. (Jul 16 2020 11:46AM)
[2]Presentations: How to teach the Lean LaunchPad for undergraduates?. Authors: Huong Nguyen and Duong Nguyen Minh Huy. Entrepreneurship Education Conference. Year 2016. (Dec 5 2016 2:31PM)
[3]Presentations: An investigation of investment, technology and economic growth in the Central Region of Vietnam. Authors: Duong Nguyen Minh Huy and Hoang Duong Viet Anh. Proceedings of International Conference on Startup. Year 2015. (Dec 5 2016 2:35PM)
[4]Presentations: Tech start-ups in Danang: The current situation. Authors: Tran Thi Nhu Quy, Nguyen Thi Thien Huong, Le Duc Tien, Nguyen Chau Lan Phuong, Pham Thuy Lien, Duong Nguyen Minh Huy. Proceedings of International Conference on Startup. Year 2015. (Dec 5 2016 2:40PM)
[5]Article: An investigation of the determinants of US FDI in developed countries, 1982-2010. Authors: Duong Nguyen Minh Huy. MPRA Paper No.66518. No: September. Year 2015. (Dec 5 2016 2:43PM)
[6]Presentations: Does the augmented Solow model explain the difference in growth across regions? A puzzle. Authors: Duong Nguyen Minh Huy. Department of Economics, Bristol Business School, UWE. Year 2012. (Dec 5 2016 2:49PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn