Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,636,932

 Influence de la formulation sur l’encapsulation et la libération de 5-ASA dans les billes de polyosides
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Uyen T. D. Huynh, Ali Assifaoui et Odile Chambin
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Forum des Jeunes Chercheur de l’Ecole Doctorale Environnement Santé – Univesité de Bourgogne; Số: 21ème;Từ->đến trang: 18-19/06;Năm: 2015
Lĩnh vực: Y - Dược; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn