Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 106,959,666

 Development Process Based on Variability Modeling for Building Adaptive Software Architectures
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: HUYNH Ngoc Tho, SEGARRA Maria Teresa, BEUGNARD Antoine
Nơi đăng: FedCSIS 2016 : Federated Conference On Computer Science And Information Systems, 11-14 september 2016, Gdansk, Poland, DOI: 10.15439/2016F170F, ISSN 2300-5963 (indexed in ISI, Scopus); Số: 36;Từ->đến trang: 1715-1718;Năm: 2016
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Adaptive software is a class of software which is able to dynamically modify at runtime its own internal structure and hence its behavior in response to changes in its operating environment. Adaptive software development has been an emerging research area of software engineering in the last decade. Many existing approaches use techniques issued from software product lines (SPLs) to develop adaptive software. They propose tools, frameworks or languages to build adaptive software architectures (ASAs) but do not guide developers on the process of using them. In this paper, we propose an adaptive software architecture development process to guide developers building an ASA. One of the important activities of this development process is software specification based on models. In our process, we propose to use the models and basic tools of Common Variability Language (CVL, proposed as an OMG standard) to generate an ASA and a subprocess to specify these models.
ABSTRACT
Adaptive software is a class of software which is able to dynamically modify at runtime its own internal structure and hence its behavior in response to changes in its operating environment. Adaptive software development has been an emerging research area of software engineering in the last decade. Many existing approaches use techniques issued from software product lines (SPLs) to develop adaptive software. They propose tools, frameworks or languages to build adaptive software architectures (ASAs) but do not guide developers on the process of using them. In this paper, we propose an adaptive software architecture development process to guide developers building an ASA. One of the important activities of this development process is software specification based on models. In our process, we propose to use the models and basic tools of Common Variability Language (CVL, proposed as an OMG standard) to generate an ASA and a subprocess to specify these models.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn