Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 106,959,673

 Research Challenges for State Transfer in Adaptive Systems
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Huynh Ngoc Tho, Duong Thi Mai Nga, and Huynh Cong Phap
Nơi đăng: Hội thảo Khoa học Quốc gia CITA2019; Số: 1;Từ->đến trang: 1-7;Năm: 2019
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Dynamic adaptation is critical feature to enable the modern
systems. Such systems is able to change their behavior or architecture
at runtime with an adaptation process without stopping the system.
Ensuring system consistency during adaptation process is a key requirement of the adaptive systems. One of main aspects of consistency is
state transfer issue. The state transfer in unhomogeneous, distributed or
cyber-physical systems still remains a challenge. In this paper, we try to
identify research challenges for state transfer in such adaptive systems
and provide a general view about state transfer.
ABSTRACT
Dynamic adaptation is critical feature to enable the modern
systems. Such systems is able to change their behavior or architecture
at runtime with an adaptation process without stopping the system.
Ensuring system consistency during adaptation process is a key requirement of the adaptive systems. One of main aspects of consistency is
state transfer issue. The state transfer in unhomogeneous, distributed or
cyber-physical systems still remains a challenge. In this paper, we try to
identify research challenges for state transfer in such adaptive systems
and provide a general view about state transfer.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn