Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 106,957,295

 Towards Automatically Generating State Transfer Model Integrated in Adaptive Software Development Process
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Huynh Ngoc-Tho
Nơi đăng: International Journal of Applied Engineering Research (Q3); Số: 15;Từ->đến trang: 189-196;Năm: 2020
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Adaptive software development process is a set of activities to build adaptive softwares. Adaptive software is able to itself change its architecture or behavior at runtime without stopping whole system through an adaptation process. In architecture based adaptive software, an adaptation process includes some actions to change/replace components and their connectors. A challenge when replacing components at runtime is to maintain the state of the system such the value stored in variables, communication messages, etc. To cope with this issue, some approaches use state transfer functions which are manually implemented in the implementation phase of the development process. These are ad-hoc approaches. They do not define a general solution to manage state in the development process. Therefore, we propose an approach to manage state applied in adaptive software development process. This approach is interested in specifying the state in software architecture model at design time and be applied at runtime to automatically generate a state transfer model. This model is used during adaptation process for transferring state.
ABSTRACT
Adaptive software development process is a set of activities to build adaptive softwares. Adaptive software is able to itself change its architecture or behavior at runtime without stopping whole system through an adaptation process. In architecture based adaptive software, an adaptation process includes some actions to change/replace components and their connectors. A challenge when replacing components at runtime is to maintain the state of the system such the value stored in variables, communication messages, etc. To cope with this issue, some approaches use state transfer functions which are manually implemented in the implementation phase of the development process. These are ad-hoc approaches. They do not define a general solution to manage state in the development process. Therefore, we propose an approach to manage state applied in adaptive software development process. This approach is interested in specifying the state in software architecture model at design time and be applied at runtime to automatically generate a state transfer model. This model is used during adaptation process for transferring state.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn