Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 106,958,326

 Cấu hình động trong các hệ thống truyền thông nhóm
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
; Số: 1;Từ->đến trang: 23-28;Năm: 2012
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Giai đoạn bảo trì là một giai đoạn quan trọng trong chu trình phát triển của công nghệ phần mềm, tuy nhiên không phải bất kỳ hệ thống nào cũng được phép dừng hoạt động để phục vụ cho việc bảo trì. Việc bảo trì đảm bảo không dừng hệ thống là một điều khó khăn đặt biệt là các hệ thống phân tán – sự cấu hình lại động liên quan tới nhiều đối tượng khác trên các hệ thống ở xa. Để đảm bảo việc giao tiếp an toàn trong quá trình thực hiện sự thay đổi cấu hình của hệ thống phân tán, hệ thống truyền thông nhóm được sử dụng để đảm bảo quá trình truyền thông điệp. Tuy nhiên, hệ thống truyền thông này cũng cần thay đổi khi môi trường bên ngoài tác đến sự hoạt động của nó. Bài báo này đề cập đến việc sử dụng Fractal để thực hiện viêc chuyển đổi qua lại động giữa hai hệ thống truyền thông nhóm từ đó đưa ra một giải pháp để thực hiện việc bảo trì động hay cấu hình động trong các hệ thống
ABSTRACT
Maintenance is an important stage in the development cycle of software engineering; however, there are some systems that can not be shut down for updating. The maintenance which ensures a non-stop system is a difficult task, especially in distributed systems - the reconfiguration relating to many other objects on the remote systems. In ensuring communication during the implementation of configuration changes in distributed systems, group communication systems are used to ensure a message delivery process. However, communication systems also need to change when the external environment affects its activities.This paper refers to the use of Fractal to make the switch between two group communication systems which offer a solution to performing maintenance or reconfiguration in the systems.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn