Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,590,583

 Tối ưu hóa các thông số P.I.D trong điều khiển gia tốc kế và con quay hồi chuyển trong Quadrotor tự cân bằng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Vũ Vân Thanh, Huỳnh Thanh Tùng*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 12(97).2015, Quyển 1;Từ->đến trang: 58;Năm: 2015
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Giải thuật tính toán bộ điều khiển PID bao gồm 3 thông số, do đó nó còn được gọi là điều khiển ba khâu: các giá trị tỉ lệ, tích phân và đạo hàm, viết tắt là P, I, và D. Giá trị tỉ lệ xác định tác động của sai số hiện tại, giá trị tích phân xác định tác động của tổng các sai số quá khứ và giá trị vi phân xác định tác động của tốc độ biến đổi sai số. Tổng chập của ba tác động này dùng để điều chỉnh quá trình thông qua một phần tử điều khiển như vị trí của van điều khiển hay bộ nguồn của phần tử gia nhiệt[1]. Trong bài báo này nhóm tác giả tìm và tối ưu 3 hằng số bộ điều khiển PID, bộ điều khiển có thể dùng trong những thiết kế có yêu cầu đặc biệt. Đáp ứng của bộ điều khiển có thể được mô tả dưới dạng độ nhạy sai số của bộ điều khiển, chính là giá trị sai số so với điểm đặt giá trị mà bộ điều khiển và giá trị dao động của Quadcopter.
ABSTRACT
The algorithm that calculates PID controller consists of three separate parameters, so sometimes it is also called three stage control: the proportion, integral and derivative values, referred to as P, I, and D. The proportion value determines the impact of the current uncertainty, the integral value determines the total impact of past errors and the derivative value determines the value of the differential impact of error variable speed. Total short of three effects are used to adjust the process via a control element such as the position of the control valve or the source of the heating element [1]. In this paper the authors find and optimize 3 constants in the algorithm of the PID controller.The controller can be used in the designs that have special requirements. The response of the controller can be described in terms of the sensitivity of the controller error. The error values are compared with set point value of the controller and the value of fluctuations of Quadcopters
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn