Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,590,725

 Oxidation temperature dependence of HfOxNy Thins Films Followed by O2 annealing
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: M. Shimomura, T.T.Huynh, M. Hasumi, Y. Iwasaki, T. Ueno, K. Kuroiwa
Nơi đăng: Japan Journals Applied Physics Conference, Summer 2007; Số: 5a-ZQ-5;Từ->đến trang: 626;Năm: 2007
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn